Επιχειρηματικό Προφίλ

Επιχειρηματικο Προφιλ

Το Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών, όντας εγκεκριμένο από τον Αρχηγό της Αστυνομίας και το Κυπριακό Κράτος έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την Ιδιωτική Ασφάλεια.

Λόγω της αύξησης της Εγκληματικότητας αλλά και των γενικότερων κινδύνων - προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός η προσαρμογή της Ασφάλειας στα εκάστοτε μέτρα τίθεται απολύτως αναγκαία.

Το Ινστιτούτο ειδικεύεται σε προγράμματα Εκπαίδευσης πάνω στην Ιδιωτική Ασφάλεια, Έρευνες Τρωτότητας & Ασφάλειας Κτιρίων, όπως επίσης, στη δημιουργία in-house τμήματος Ασφαλείας, σε εκπαιδεύσεις Υπεύθυνων Ασφάλειας και Προσωπικών Φρουρών (Close Protection Officers) αλλά και στο Συμβουλευτικό κομμάτι.

Τόσο όσον αφορά το Συμβουλευτικό κομμάτι, όσο και το Εκπαιδευτικό το Ινστιτούτο πρωτοπορεί και προσαρμόζεται σε κάθε πτυχή. Αποστολή μας είναι να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, να βρεθούμε κοντά στις επιχειρήσεις, βοηθώντας στην ανάπτυξη, την ενημέρωση, την πληροφόρηση και την εκπαίδευση των στελεχών τους.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εκπαίδευση των φυλάκων ασφαλείας με βάση τη Νομοθεσία 125 (Ι) 2007 και 54 (Ι) 2009, κάθε οργανισμός και φυσικό πρόσωπο που εργοδοτεί ή εργοδοτείται και ασκεί καθήκοντα φύλαξης επιβάλλετε να παρακολουθήσει ιδική εκπαίδευση (βλέπε πιο κάτω) ώστε να εξασφαλίσει την Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Φύλακα/Ιδιώτη Φύλακα Ασφαλείας ώστε δια νόμου να μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η Βασική Εκπαίδευση Φ.Α έχει ως εξής:

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι τα προκαθορισμένα από τον Αρχηγό της Αστυνομίας και είναι τα παρακάτω:

Όλα τα μαθήματα γίνονται μέσω οπτικοακουστικού υλικού και πρακτικών εργαστηρίων ώστε να γίνουν ακόμα πιο κατανοητά από τους συμμετέχοντες.

6 ώρες εκπαίδευση πάνω στις Πρώτες Βοήθειες. Η ύλη που διδάσκεται είναι η καθορισμένη από το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας και είναι η παρακάτω:

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει και πρακτική εξέταση.

Μετά το πέρας του Βασικού Τετραημέρου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παρακαθίσουν σε προφορική εξέταση που γίνεται από το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας, και είναι το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικής Ασφάλειας, όπου ερωτούνται διάφορα θέματα περί Ασφάλειας και Νομοθεσίας που παρακολούθησαν στην εκπαίδευση. Η εξέταση ορίζεται από το Ινστιτούτο και την Αστυνομία, όπως αναφέρθηκε, μετά το τέλος του σεμιναρίου και γίνετε στο Κεντρικό Αρχηγείο της Αστυνομίας στη Λευκωσία.

Στους εκπαιδευόμενος δίνονται δύο (2) Διπλώματα από το Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών. Ένα για αποπεράτωση της Βασικής Εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας για Φύλακες και Ιδιώτες Φύλακες. Το δεύτερο δίπλωμα αφορά τις Πρώτες Βοήθειες, και ουσιαστικά τους κατοχυρώνει σαν Πρώτους Βοηθούς αναγνωρισμένους σε ολόκληρη την Ευρώπη για τα επόμενα τρία (3) χρόνια.

Η διαδικασία, μετά το τέλος και της Εξέτασης είναι η κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων στην Αστυνομία ώστε να τους εγκρίνει και κατ΄ επέκταση να τους εκδώσει την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φύλακα/Ιδιώτη Φύλακα Ασφαλείας. Στην πιο πάνω διαδικασία καθοδηγούμε τους Φύλακες και τη Διοίκηση σε οτιδήποτε χρειαστεί (υποβολή αιτήσεων στην αστυνομία, οδηγίες διαπεραίωσης των απαραίτητων εγγράφων).